Privacy statement

Het Nationaal MS Fonds verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

In het privacy statement van het Nationaal MS Fonds zijn onze overwegingen omtrent persoonsgegevens vastgelegd

Toepasselijkheid privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectevrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en (leefstijl)programma’s, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: ‘Persoonsgegevens’), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het Nationaal MS Fonds.

Verwerking persoonsgegevens

Het Nationaal MS Fonds behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het Nationaal MS Fonds verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (jouw e-mailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van het Nationaal MS Fonds en als je je aanmeldt als vrijwilliger. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij de aanvraag van een informatiematerialen en bij het aanmelden voor onderzoeken.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van jouw donatie en/of donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief;
 • het werven en registreren van vrijwilligers en collectanten;
 • het verzenden van MS-gerelateerde folders;
 • het uitvoeren van onderzoeken, in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen;
 • het verzorgen van patiëntenactiviteiten -en evenementen, het zgn. Can Do Behandelprogramma en de MS-Kinderkampen;
 • deelname aan het Leef! met MS programma
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het in behandeling nemen van sollicitaties;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Het Nationaal MS Fonds verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien je met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan het Nationaal MS Fonds, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om het Nationaal MS Fonds te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. Meer informatie over het opslaan van gebruiksinformatie via onze websites en cookies, vind je in ons cookiestatement.

Soms worden Persoonsgegevens door het Nationaal MS Fonds gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, zoals callcenters. Zo houden wij onze database up-to-date.

Leef! met MS programma

Het Nationaal MS Fonds en Voeding Leeft hebben het MS Leefstijlprogramma, ‘Leef! met MS’ ontwikkeld.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Voeding Leeft. Het privacy statement van Voeding Leeft voor Leef! met MS vind je hier.

Het Nationaal MS Fonds financiert de uitrol van het programma en is tevens betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling. Wij hebben inspraak op de uiteindelijke vorm en inhoud van het programma. Het programma is intellectueel eigendom van Voeding Leeft. Daarnaast zal het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor de werving van deelnemers voor het programma via haar mediakanalen. Het Nationaal MS Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling van de eigen bijdrage aan het programma. Deze vindt plaats via een betaalmodule aan het einde van het inschrijfformulier. Voeding Leeft geeft de voor- en achternaam en het e-mailadres van degenen die zich inschrijven, door aan het Nationaal MS Fonds via een beveiligde verbinding. Voor deze doorgifte vragen wij toestemming aan de deelnemers.

Stichting MS-Anders

Sinds 1 augustus 2020 zijn stichting MS-Anders en het Nationaal MS Fonds samen verder gegaan onder de naam Nationaal MS Fonds. Na het samengaan met stichting MS-Anders hebben wij – met inachtneming van de privacyregels – de persoonsgegevens van donateurs en relaties verwerkt in de administratie. Voor vragen over de krachtenbundeling van stichting MS-Anders en het Nationaal MS Fonds kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Telemarketing

Als je hebt gedoneerd, vrijwilliger bent geworden of hebt deelgenomen aan een manifestatie, dan kunnen wij je telefoonnummer gebruiken om je te informeren over onze activiteiten en/ of om je om steun te vragen. Indien je hier geen prijs op stelt kun je je in elk telefoongesprek afmelden. Uiteraard kun je je ook afmelden via de contactgegevens onder “Jouw rechten”.

Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, dan kunnen wij je emailadres of telefoonnummer gebruiken om je te informeren en/ of om je om steun te vragen. Indien je hier geen prijs op stelt kun je je vanuit elke email of in elk telefoongesprek hiervoor afmelden. Uiteraard kun je je ook afmelden via de contactgegevens onder “jouw rechten”.

Wij gebruiken de volgende nummers voor onze telemarketing: 06-39709481, 06-43920008, 010-2001213, 010-3180053

E-mail

Wij versturen 1 a 2 keer per maand een digitale nieuwsbrief. Indien je je hebt aangemeld voor deze nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Post 

Donateurs en relaties sturen wij soms direct mailings (post) om zo te informeren over onze activiteiten en om steun te vragen. Je kunt je afmelden voor onze post via de gegevens onder “Jouw rechten”.

Gezondheidsgegevens

Het Nationaal MS Fonds verzamelt gezondheidsgegevens wanneer je je aanmeldt voor een onderzoek, het Can Do Behandelprogramma, Leef! met MS, of onze patiëntenactiviteiten, of evenementen. Indien je in het kader hiervan aangeeft dat je MS-patiënt bent of als je andere medische informatie aan ons ter beschikking stelt, verwerken wij informatie over jouw gezondheid. Om die reden moet je toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens als je het formulier verstuurt. Deze gegevens worden enkel en alleen voor het doeleinde van onderzoek, de behandeling of activiteit of evenement verwerkt. Ze worden verstrekt aan de bij het onderzoek betrokken Universiteiten, ziekenhuizen, zorgprofessionals en onderzoeksinstellingen. Deze instellingen zijn eveneens gebonden aan privacywetgeving en (beroeps)geheimhouding.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hierbij houden wij ons aan de termijnen die gesteld zijn in specifieke wetgeving, zoals de bewaarplicht vanuit de Belastingdienst en wetgeving uit het Arbeidsrecht voor werknemers.
Voor sollicitanten geldt dat wij het CV en de sollicitatiebrief bewaren tot 4 weken na de het einde van de sollicitatieprocedure of wanneer daar toestemming voor is gegeven door de sollicitant, 1 jaar. Voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden houden wij ons aan de specifieke wetgeving op het gebied van telemarketing, e-mail marketing en direct mail.

Jouw rechten

We gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door het Nationaal MS Fonds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je eveneens jouw contact-, adres- en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wil doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we jou per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kun je melden aan het Nationaal MS Fonds, door een e-mail of een brief te sturen naar [email protected] of Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130C, 3044 AT Rotterdam.

Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij jou niet meer willen benaderen voor wervings- of voorlichtingsdoeleinden, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

Hoe beveiligt het Nationaal MS Fonds gegevens?

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft het Nationaal MS Fonds fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het Nationaal MS Fonds maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult, worden encrypted verzonden. Het Nationaal MS Fonds schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU) of er zijn passende waarborgen van toepassing (Adequaatheidsbesluit, Standard Contractual of Binding Corporate Rules) wanneer er sprake is van een doorgifte van gegevens buiten de EU.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de privacy statement van Nationaal MS Fonds, dan kun je deze richten aan: Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130C, 3044 AT Rotterdam of neem via [email protected] of (010) 591 98 39 contact met ons op.

Klachten

Indien je van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Het Nationaal MS Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. Het Nationaal MS Fonds adviseert jou regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd: 30 augustus 2021