HomePrivacy statement

Privacy statement

Het Nationaal MS Fonds verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacystatement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Vanaf 1 augustus 2020 bundelen MS-Anders en het Nationaal MS Fonds hun krachten en gaan wij samen verder onder de naam Nationaal MS Fonds. Voor vragen over de krachtenbundeling van MS-Anders en het Nationaal MS Fonds kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectevrijwilligers, deelnemers aan activiteiten, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: ‘Persoonsgegevens’), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het Nationaal MS Fonds.

Verwerking persoonsgegevens

Het Nationaal MS Fonds behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het Nationaal MS Fonds verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere weg), het abonneren op de nieuwsbrief (uw e-mailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van het Nationaal MS Fonds en als u zich aanmeldt als vrijwilliger. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij de aanvraag van een informatiematerialen en bij het aanmelden voor onderzoeken. Na het samengaan met MS-Anders hebben wij – met inachtneming van de privacyregels – de persoonsgegevens van donateurs en relaties verwerkt in de administratie.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/of donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief;
 • het werven en registreren van vrijwilligers en collectanten;
 • het verzenden van MS-gerelateerde folders;
 • het uitvoeren van onderzoeken, in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen;
 • het verzorgen van patiëntenactiviteiten -en evenementen, het zgn. Can Do Behandelprogramma en de MS-Kinderkampen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het in behandeling nemen van sollicitaties;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Het Nationaal MS Fonds verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan het Nationaal MS Fonds, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het Nationaal MS Fonds te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. Meer informatie over het opslaan van gebruiksinformatie via onze websites en cookies, vindt u in ons cookiestatement.

Soms worden Persoonsgegevens door het Nationaal MS Fonds gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, zoals callcenters. Zo houden wij onze database up-to-date.

Gezondheidsgegevens

Het Nationaal MS Fonds verzamelt gezondheidsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een onderzoek, het Can Do Behandelprogramma of onze patiëntenactiviteiten, of evenementen. Indien u in het kader hiervan aangeeft dat u MS-patiënt bent of als u andere medische informatie aan ons ter beschikking stelt, verwerken wij informatie over uw gezondheid. Om die reden moet u toestemming geven voor het gebruik van deze gegevens als u het formulier verstuurt. Deze gegevens worden enkel en alleen voor het doeleinde van onderzoek, de behandeling of activiteit of evenement verwerkt. Ze worden verstrekt aan de bij het onderzoek betrokken Universiteiten, ziekenhuizen, zorgprofessionals en onderzoeksinstellingen. Deze instellingen zijn eveneens gebonden aan privacywetgeving en (beroeps)geheimhouding.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Hierbij houden wij ons aan de termijnen die gesteld zijn in specifieke wetgeving, zoals de bewaarplicht vanuit de Belastingdienst en wetgeving uit het Arbeidsrecht voor werknemers.
Voor sollicitanten geldt dat wij het CV en de sollicitatiebrief bewaren tot 4 weken na de het einde van de sollicitatieprocedure of wanneer daar toestemming voor is gegeven door de sollicitant, 1 jaar. Voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden houden wij ons aan de specifieke wetgeving op het gebied van telemarketing, e-mail marketing en direct mail.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door het Nationaal MS Fonds worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres- en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan het Nationaal MS Fonds, door een e-mail of een brief te sturen naar [email protected] of Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130C, 3044 AT Rotterdam.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest, vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen voor wervings- of voorlichtingsdoeleinden, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt het Nationaal MS Fonds gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft het Nationaal MS Fonds fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het Nationaal MS Fonds maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult, worden encrypted verzonden. Het Nationaal MS Fonds schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Nationaal MS Fonds, dan kunt u deze richten aan: Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130C, 3044 AT Rotterdam of neem via [email protected] of (010) 591 98 39 contact met ons op.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij in strijd handelen met geldende privacy wetgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

Het Nationaal MS Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. Het Nationaal MS Fonds adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd: 23 juni 2020